Image of Song Jia

Song Jia

1980-11-13 Ha'er‘bing,Heilongjiang Province,China

Image of Song Jia

Biografia

Song Jia, also known as Xiao Song Jia, is a Chinese actress and singer. Her label is Orange Sky Entertainment Group Holdings Ltd. Wikipedia

Películas

阳光劫匪 2021-05-01
风平浪静 2020-11-06
超级的我 Hua'er 2019-09-09
你是凶手 Bai Lan 2019-11-22
我和我的祖国 Lu Xiaoran («One For All») 2019-09-30
胖子行动队 2018-09-30
风中有朵雨做的云 Lin Hui 2018-11-09
诗人 2018-10-27
建军大业 宋庆龄 2017-08-01
冰之下 2017-09-11
拆彈專家 Carmen Li 2017-04-20
挟刀揉手 自己 2017-12-18
那年夏天你去了哪裡 Ning Jing 2016-12-30
我的特工爷爷 Cherry's mother 2016-04-01
陆垚知马俐 马俐 2016-07-15
师父 Zhao Guohui 2015-12-10
萧红 2012-06-20
热爱岛 Fan Li 2012-09-06
Bian di lang yan Liu Yan / Madam Tang 2011-12-02
西藏往事 Yongcuo 2010-11-12
用心跳 2010-09-02
李小龍 Yu So-Chow 2010-11-25
赤壁2:決戰天下 Li Ji 2009-01-07
大內密探靈靈狗 Princess Rainbow 2009-07-30
Qiu Wo Jiang Yan 2008-01-01
赤壁 Li Ji 2008-07-10
桃花运 Lin Cong 2008-11-20
中国往事 Zheng Yunan 2007-10-08
爱情呼叫转移 Luo Yanyan 2007-02-08
Big Movie 2006-12-29
Curiosity Kills the Cat Liang Shiaosia / Sharon 2006-10-12
诗眼倦天涯 Wen Sanchun