Image of Cheung Suen-Mei

Cheung Suen-Mei

Image of Cheung Suen-Mei

Biografia

Películas

香港舞男 1990-11-10
虎膽女兒紅 1990-03-10
福星臨門 1989-02-10
撞邪先生 1988-02-15