Image of Poon Chi-Man

Poon Chi-Man

Image of Poon Chi-Man

Biografia

Películas

人細鬼大 1996-09-12
告别有情天 1995-06-01
奪寶俏佳人 Chung Ying Ho 1991-11-23
國父孫 1986-11-12